Natječaj za izbor i prijem


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, raspisuje

   NATJEČAJ


za izbor i prijem

 

jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste – voditelj odsjeka u Odsjeku u središnjoj službi/ Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 Kandidati natječaja osim uvjeta utvrđenih Zakonom o radu  ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:


srednja stručna sprema društvenog smjera

poznavanje rada na računalu

poznavanje engleskog jezika

3 godine radnog iskustva


Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:


životopis

izvornik ili ovjerenu presliku  svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju društvenog smjera 

dokaz o hrvatskom državljanstvu potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi

Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja

priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika  ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti  poslova i trajanju radnog odnosa)

popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.  


 

Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji  naveden je opis poslova za položaj III. vrste – voditelj odsjeka u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek .

 

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu  i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


 

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Kandidati natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, s naznakom Prijava na natječaj za voditelja Ureda dekana“.

 

Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti popunjen i potpisan obrazac Privole koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji, kojom kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

 

 


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek