Odluka o izboru Anđele Zeko-Pivač, mag. ing. proc.

Na temelju članka 42., stavka 6., članka 43. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17.), članka 43. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst i Izvješća Povjerenstva za davanje mišljena u postupku izbora, Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, na svojoj X. redovitoj sjednici, akademska godina 2019./2020., održanoj dana 21. rujna 2020. godine, donijelo je, pod točkom 7. dnevnog reda, sljedećuO D L U K U  1. Anđela Zeko-Pivač, mag. ing. proc., bira se u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” („Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“, Bio4Feed).
  2. Pristupnica iz točke 1. ove Odluke prima se na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme do isteka razdoblja provedbe projekta.O b r a z l o ž e n j e


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisao je Natječaj za izbor i prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” („Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“, Bio4Feed), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta. Natječaj je objavljen 24. srpnja 2020. godine u „Večernjem listu“, „Narodnim novinama“, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mrežnim stranicama Fakulteta, na internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek.

Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta utvrdilo je da je prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijelo 4 kandidata.

U daljnjem tijeku postupka, a uvidom u Natječajnu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da je Natječajna dokumentacija svih kandidata kompletna. Uzimajući u obzir zahtjeve za izbor doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” („Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“, Bio4Feed), Povjerenstvo je na motivacijski razgovor pozvalo 4 kandidata i to: Gabrielu Perković, mag. ing. techn. aliment., Anđelu Zeko-Pivač, mag. ing. proc., Inu Ćorković, mag. ing. techn. aliment. i Luku Katića, mag. ing. proc.

Temeljem vrednovanja kandidata i stečenih dojmova na objavljenim motivacijskim razgovorima s navedenim kandidatima koji su pristupili motivacijskom razgovoru, uzimajući u obzir sve relevantne podatke: postignuća tijekom studiranja (uzimajući u obzir uspjeh tijekom studija, odnosno, ukupan prosjek ocjena diplomskom sveučilišnom studiju, mobilnost te ostvarena priznanja, stipendije, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju), motiviranost za istraživački rad i dosadašnje iskustvo (sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama) te kompetencije i dosadašnje iskustvo u području istraživačkog projekta u sklopu kojeg je planiran razvoj karijere mladog istraživača, odnosno za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” („Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“, Bio4Feed), Povjerenstvo je u svom Izvješću predložilo Fakultetskom vijeću da izabere Anđelu Zeko-Pivač, mag. ing. proc., u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” („Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“, Bio4Feed), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do isteka razdoblja provedbe projekta. Slijedom navedenog Fakultetsko vijeće odlučilo je kao u izreci.                                                                                                                                                             Dekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić