Odluka o izboru zaposlenika na radno mjesto III.vrste-tehnički suradnik (zamjena za bolovanje)

KLASA: 112-01/20-01/06

URBROJ: 2158-82-01-20-16

Osijek, 6. srpnja 2020.


Na temelju članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst, sukladno Pravilniku o ustrojstvu radnih mjesta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te sukladno članku 34. Pravilnika o raspisivanju javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje), dekan Fakulteta donosi sljedeću


O D L U K U

o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje)


  1. Ivana Babić, iz Osijeka, izabire se na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje).
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.Obrazloženje

Na temelju suglasnosti  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 16. ožujka 2020. godine (KLASA: 112-02-20-02/1, URBROJ: 2158-60-01-20-61) i Odluke dekana Fakulteta, od 27. svibnja 2020. godine (KLASA: 112-01/20-02/06, URBROJ: 2158-82-01-20-02), raspisan je javni natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje). Natječaj je objavljen dana 29. svibnja 2020. godine u  „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek, mrežnim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek.

Odlukom dekana od 27. svibnja 2020. godine (KLASA: 112-01/20-02/06, URBROJ: 2158-82-01-20-03), imenovano je Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje), (u daljenjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predsjednik i članovi: izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Stela Jokić, prodekanica za znanost Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Ana Malovac, mag. iur., stručna suradnica za upravljanje ljudskim resursima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, zamjena člana. Povjerenstvo je provelo natječajni postupak i u skladu sa člankom 34. Pravilnika o raspisivanju javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostavilo je dekanu Fakulteta 3. srpnja 2020. godine Zapisnik o izboru zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje). Uvidom u dostavljeni Zapisnik vidljivo je da je na objavljeni Natječaj prijavu podnijelo 9 kandidata. Uvidom u natječajnu dokumentaciju svih kandidata utvrđeno je da 3 kandidata ispunjava uvjete Natječaja i da su priložili uz prijavu na Natječaj odgovarajuću dokumentaciju u skladu s Natječajem.

Obzirom na mali broj kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja, a sukladno članku 24., stavku 3. Pravilnika o raspisivanju javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo je provelo natječajni postupak samo kroz razgovor (Intervju) s kandidatima u kojem su kandidati mogli ostvariti maksimalno 30 bodova.

Iz daljnjeg tijeka natječajnog postupka vidljivo je da je na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 25. lipnja 2020. godine objavljen Poziv kandidatima za razgovor (Intervju) s Povjerenstvom, i to za 3 kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja. Na razgovor (Intervju), koje je Povjerenstvo provelo dana 3. srpnja 2020. godine jedna kandidatkinja se odazvala razgovoru. Nadalje, iz Zapisnika je vidljivo da je Povjerenstvo za izbor zaposlenika na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane,  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje), obavilo je motivacijski razgovor kandidatkinjom Ivanom Babić, na kojem je imenovana kandidatkinja ostvarila 26 od mogućih 30 bodova, te je uputilo prijedlog dekanu Fakulteta da kandidatkinju Ivanu Babić za izbor na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane,  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje).

Slijedom navedenog, dekan Fakulteta utvrdio je da Ivana Babić, s ostvarenih 26 bodova, prema postignutim rezultatima ispunjava uvjete za izbor na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje), stoga je dekan Fakulteta odlučio kao u izreci.         Dekan


prof. dr. sc. Jurislav Babić