Obavijest o obrani specijalističkog rada pristupnice Marijane Peček Vidaković, dr. med.Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/21-06/11, URBROJ: 2158-82-06-21-14) od 14. rujna 2021., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću


OBAVIJEST O

OBRANI SPECIJALISTIČKOG RADAI.  Obrana specijalističkog rada pristupnice Marijane Peček Vidaković, dr. med. pod naslovom Hipokalijemija i unos hrane bogate kalijem u starijih osoba na području grada Orahovice i okolice održat će se 24. rujna 2021. godine (petak) s početkom u 13:00 sati u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18.II. Obrana će se provesti pred Povjerenstvom za obranu specijalističkog rada usastavu:


  1. prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., Medicinski fakultet Osijek  – predsjednik
  2. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – mentor, član
  3. dr. sc. Darja Sokolić, znan. sur., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar  za sigurnost hrane – član
  4. prof. dr. sc. Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, – zamjena člana                                                                                                                      Dekan


                                                                  prof. dr. sc. Jurislav Babić