OBAVIJEST o javnoj obrani doktorske disertacije


KLASA:  643-02/20-01/01

URBROJ:  2158-82-01-20-43

Osijek,  6. srpnja 2020.

 

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/20-06/07, URBROJ: 2158-82-06-20-05) od 25. lipnja 2020., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću

 

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacije


NIKA PAVLOVIĆ, dipl. ing.,


 


studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, dana 13. srpnja 2020. (ponedjeljak), u 13:00sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:

 

Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije u izolaciji bioaktivnih komponenti iz kakaove ljuske

 

Javna obrana doktorske disertacije održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


prof. dr. sc. Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – predsjednik

prof. dr. sc. Maja Miškulin, Medicinski fakultet Osijek - član

izv. prof. dr. sc. Maja Molnar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član

prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – zamjena člana

 

 

Dekan

 


______________________


prof. dr. sc. Jurislav Babić