Natječaj za izbor

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje


NATJEČAJ

za izbor


 1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije.
 2. jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije ili biotehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Istraživački projekt - IP-2020-02-6878” (“Imobilizacija lipaza na funkcionalizirane nosače na bazi odabranih otpada iz poljoprivredno-prehrambene industrije”), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine.


Kandidati natječaja pod točkom 1., osim uvjeta utvrđenih Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/dokumenti.


Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 7. -  Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje. Obrazac 7. je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.).


Kandidati natječaja pod točkom 2., osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17.)  te Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljeni na mrežnim stranicama Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/dokumenti te slijedeće uvjete:


 1. završen diplomski studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije ili biotehnologije
 2. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (3,5 i više na preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
 3. poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 4. poznavanje rada na računalu


Dodatno će se vrednovati:


 1. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u polju prehrambene tehnologije ili biotehnologije
 2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju prehrambena tehnologija ili biotehnologija


Kandidati natječaja pod točkom 2., uz prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. original ili ovjerenu presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
 3. ovjereni prijepis ocjena, original ili ovjerenu presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)
 5. popis radova i radove (ako je primjenjivo)
 6. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.


Obrazac za prijavu na natječaj za kandidate pod točkom 2., objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni), i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.


Kandidati natječaja pod točkama 2., koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.


Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Za kandidate natječaja strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.


Kandidati natječaja pod točkom 1. Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju u roku od 8 dana, a kandidati pod točkom 2. Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, s naznakom “Prijava na natječaj pod točkom __”.


Kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.


Svi kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti popunjen i potpisan obrazac Privole koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji kojom kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek