Natječaj za izbor i prijem


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, raspisuje


   NATJEČAJ


za izbor i prijem


jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste – voditelj odsjeka u Odsjeku u središnjoj službi/ Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 


Kandidati natječaja osim uvjeta utvrđenih Zakonom o radu  ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:


srednja stručna sprema društvenog smjera

poznavanje rada na računalu

poznavanje engleskog jezika

3 godine radnog iskustva


Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:izvornik ili ovjerenu preslikusvjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju društvenog smjera 

dokaz o hrvatskom državljanstvu potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi

Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja

priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslikaugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrstiposlova i trajanju radnog odnosa)

popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbenatječaja.  


Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji  naveden je opis poslova za položaj III. vrste – voditelj odsjeka u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek .


Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu  i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Kandidati natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, s naznakom Prijava na natječaj za voditelja Ureda dekana“.


Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.


Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti popunjen i potpisan obrazac Privole koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji, kojom kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.


 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek